منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentogemagazine.com2/19/2020 11:35:49 PMfaايمن سازي چاه ها1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1316/ايمن سازي چاه ها1398/11/29بازرسی کشتی و تانکر1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1315/بازرسی کشتی و تانکر1398/11/29خرید لوله 7 اینچ1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1314/خرید لوله 7 اینچ1398/11/29 خريد سیستم گازیاب لیزری1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1313/ خريد سیستم گازیاب لیزری1398/11/29 GAS DETECTOR1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1312/ GAS DETECTOR1398/11/29 تعمیرات ژنراتور1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1311/ تعمیرات ژنراتور1398/11/29مبدل حرارتی1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1308/مبدل حرارتی1398/11/29کپسول خاموش کننده1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1307/کپسول خاموش کننده1398/11/29شیر آتش نشانی1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1306/شیر آتش نشانی1398/11/29لرزش سنج توربین 1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1305/لرزش سنج توربین 1398/11/29پایش online آلودگی های نفتی1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1304/پایش online آلودگی های نفتی1398/11/29خدمات تنظيفات1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1303/خدمات تنظيفات1398/11/29خدمات تعمیرات برق 1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1302/خدمات تعمیرات برق 1398/11/29خدمات عمومی و اداری1398/11/29http://www.ogemagazine.com/fa/News/item/مناقصه ها/1301/خدمات عمومی و اداری1398/11/29