صفحه اصلی
Iconاثر اعمال پوشش کامپوزیتی پایه نیکل میکرو و نانوساختار بر خوردگی فرسایشی ردیوسرهاي مورد استفاده در ایستگاه توزیع گاز درون شهري
جداره اجزاء ایستگاه هاي توزیع گاز درون شهري مانند ردیوسرها در اثر تماس با جریان گاز و رخ دادن پدیده ي خوردگی فرسایشی به مرور زمان لاغر می شود. این پدیده می تواند به شکست فاجعه بار آنها منجر شود. یکی از راه هاي پیشگیري ، اعمال پوشش هاي کامپوزیتی مقاوم در برابر خوردگی فرسایشی است. براي بررسی تجربی این موضوع، در این تحقیق بر روي نمونه هاي فولادي تهیه شده از یک ردیوسر، پوشش نانوکامپوزیتی پایه نیکل تقویت شده با نانوذرات کاربید سیلیسیم با فرایند آبکاري اعمال شد. نمونه هاي با پوشش درشت دانه با حرارت دهی بسیار سریع تهیه شدند. هر دو سري نمونه هاي پوشش دار به همراه نمونه بدون پوشش در معرض جریان گاز با شرایط واقعی با قرار دادن آنها در داخل ردیوسر واقع شدند. آهنگ خوردگی فرسایشی با روش وزن سنجی نمونه ها تعیین شد. طبق نتایج حاصل شده، هر سه سري نمونه ها در فصل زمستان دچار خوردگی فرسایشی به مراتب شدیدتري نسبت به دو فصل پائیز و بهار شدند. میانگین نرخ خوردگی فرسایشی نمونه بدون پوشش به ترتیب حدود 8 و 2 برابر نمونه هاي داراي پوشش نانوکریستال و درشت دانه بود.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ماهنامه نفت، گاز و انرژی تعلق دارد