صفحه اصلی  >  مقالات
[آرشیو]
بسترهای سیال جامد-مایع در فرآیندهای مختلفی مکانند راکتورهای کاتالیستی در صنایع شیمیایی استفاده میشود. به دلیل اهمیت و گستردگی استفاده از این بسترها، شبیه سازی عددی این سیستم به کمک ابزارهای دینامیک سیالات محاسباتی به منظور دستیابی به طراحی دقیق تر و شرایط عملیاتی بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل دو سیاله اولرین-اولرین با ترکیب با تئوری سینتیک برای جریان دانه ای برای حل معادلات بقای دوفاز به کار گرفته شده است و مدل درگ گیداسپاو برای انتقال ممنتوم بین فازی استفاده شده است. شرایط مرزی دیواره جانسون و جکسون برای فاز ذرات در کنار دیواره بکار گرفته شده و تاثیر ضریب جبران ذره-دیواره بر ارتفاع و افت فشار بستر به عنوان پارامترهای هیدرودینامیکی بستر بررسی شده است. 5 مقدار مختلف برای ضریب جبران برخورد ذره-دیواره استفاده شد و مقدار بهینه 0/9 برای این ضریب برای ذرات فولاد ضد زنگ با کمترین مقدار خطای نسبی برابر4/8 درصد نسبت به نتایج آزمایشگاهی به دست آمد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1697)

کارخانه های صنعتی که فراوری معدنی را در محیط تر انجام می دهند برای بازیابی آب از تیکنر استفاده می کنند که یکی از مهمترین اعضا تیکنر چاهک خوراک می باشد. در این تحقیق مدلسازی تیکنرهای مجتمع مس میدوک با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی با مدل توربالنسی به همراه مدل موازنه جمعیتی برای توزیع اندازه ذرات جامد انجام شد. در این حل عددی برای ته نشینی ثقلی ، به هم چسبیدن و شکست لخته های ذرات جامد به صورت توامان در نظر گرفته شد. برای بهینه سازی عملکرد چاهک خوراک این تیکنرها علاوه بر مدلسازی تیکنر به همراه چاهک خوراک آن در شرایط عملیاتی کارخانه، دو حالت دیگر برای چاهک خوراک در نظر گرفته شد، حالت اول جریان از دو لوله وارد چاهک خوراک شده است و در حالت دوم به پایین چاهک خوراک یک تیغه مایل اضافه گردیده است و در گام بعدی به روی میزان ته نشینی ذرات جامد درون تیکنر با چاهک های خوراک در دو حالت فوق بررسی شد که نتایج آن بیانگر کاهش قابل توجه توزیع ذرات جامد در سر ریز تیکنر است.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1646)

جهت جداسازی ذرات معلق خنثی از گازها، فرآیندهای مختلفی وجود دارد که در این مقاله جداسازی ذرات خاکستر معلق در دودکش های بویلر های ذغالی بررسی گردیده است. راحت ترین ومتداول ترین روش جداسازی خاکستر موجود در گازهای خروجی از دودکش ها، استفاده از نیروی ثقل و مولتی سیکلون ها می باشد. لازم به ذکر است که جهت افزایش راندمان مولتی سیکلون ها، محاسبات بر مبنای بدترین شرایط از لحاظ میزان ورودی ذرات معلق، ورودی سیال و خاکستر و همچنین جهت افزایش بازدهی جداسازی ذرات خاکستر یک مولتی سیکلون داخلی که به صورت صفحات سوراخ دار است، تعبیه شده است. در این مقاله بااستفاده از مدلسازی دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی تاثیر قرار دادن صفحات مشبک داخلی درون مولتی سیکلون ها و نحوه عملکرد آنها بر افت فشار و بازدهی جداسازی پرداخته شده است و در خاتمه با مولتی سیکلون های بدون صفحه مشبک داخلی مقایسه می گردد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1681)

جهت شبیه سازی جریان گاز- جامد در یک بستر فورانی استوانه ای - مخروطی از روش کوپل کردن دو بعدی دینامیک سیالات محاسباتی و المان های مجزا بهره گرفته ایم. حرکات ذرات توسط روش DEM و حرکت فاز گاز توسط روش سیمپل شبیه سازی شده است. برای دست یابی به معادلات حرکت نیروهای بین ذره - ذره، ذره- دیواره و ذره- سیال در نظر گرفته شده است. محاسبات برای یک بستر فورانی با قطر استوانه ای 2/4 CM ، قطر ورودی جریان 1/2cm ، ارتفاع بستر استاتیکی 2/2cm و زاویه مخروطی 32 درجه صورت گرفت. که در نتیجه توانستیم میدان جریان گاز و حرکات ذرات در بستر را در طول زمان شبیه سازی کنیم در نتایج شبیه سازی مناطق اصلی بستر فورانی را به طور کامل پوشش داده و سرعت محوری ذرات در نقاط مختلف و بخش های مختلف به دست آمد. همچنین چگونگی توزیع ذرات در مناطق مختلف بستر نشان داده شد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1626)

در این کار پراکندگی جریان سیال و همچنین توزیع زمان ماند به وسیله روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از نرم افزار فلوئنت و مدل حل k—ε و مدل چرخش MRF استفاده شد. سرعت چرخش های متفاوت و همچنین دبی های ورودی مختلف برای سیستم اختیار شد. داده های بدست آمده از شبیه سازی با داده ای تجربی مقایسه گردید. مشاهده شد که سرعت از محور چرخشی راکتور به سمت انتهای پره ها افزایش می یابد و گرادیان سرعت با افزایش سرعت همزن بزرگ می شود. با بررسی نمودار های توزیع زمان ماند مشاهده شد که همزدن باعث بالا رفتن بازدهی راکتور می گردد. زمانی که دبی جریان تا محدوده ی مشخصی افزایش می یابد متوسط زمان ماند و واریانس توزیع زمان ماند هر دو کاهش می یابند و بعد از آن واریانس توزیع زمان ماند افزایش می یابد ولی در زمان متوسط ماند جریان اتفاق خاصی رخ نمی دهد.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1773)

مخلوط شدن دو سیال با مقیاس کوچک فرآیندی، در بسیاری از زمینه ها ضروری میباشد که از جمله میتوان به آنالیزهای زیستی، شیمیایی، پزشکی و مهندسی اشاره کرد. اجرای این فرایندها وابسته به پارامترهای متفاوتی از جمله نرخ انتقال حرارت و جرم نمونه ها و مواد اولیه، زمان عملیاتی فرایند، هزینه، ایمنی و همچنین کیفیت فرایند میباشد. اختلاط در مقیاس میکرو به شدت روی انتخاب پذیری، بازده و کیفیت محصولات نهایی بسیاری از واکنشهای شیمیایی مؤثر است. در این مطالعه به بررسی چهار میکروکانال T شکل دارای سطح مقطع مستطیلی، T شکل دارای سطح مقطع مثلث متساوی الساقین، Y شکل دارای سطح مقطع مستطیلی و Caterpillar دارای سطح مقطع مستطیلی پرداخته شده است. پس از شبیه سازی و بررسی تغییرات سرعت و غلظت مشاهده شد که بهترین عملکرد از لحاظ اختلاط مربوط به میکروکانال T شکل با سطح مقطع مستطیلی و ضعیفترین عملکرد مربوط به میکروکانال Y شکل میباشد. همچنین از عوامل مهم در تعیین بهترین عملکرد میکروکانال میتوان به زاویه برخوردی که میکروکانال فراهم میآورد، تقارنی که باید در سطح مقطع میکروکانال وجود داشته باشد و نیز قطر هیدرولیکی میکروکانال، اشاره نمود.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1607)

تنوع و پیچیدگی مسائل جریان در محیط های متخلخل، انتخاب یک روش محاسباتی مناسب را دشوار میکند، خصوصا هنگامی که ابعاد ایم مسئله بسیار بزرگ باشد. رویه محاسباتی چند مقیاسی المان های محدود قابلیت های زیادی در حل این نوع مسائل دارد. در این کار در سه حوزه متفاوت به بررسی این قابلیت ها توجه شده است. مسائلی که در آن ها رفتار ریز مقیاس هدف از حل می باشد، دسته دوم مسائلی که رفتار درشت مقیاس مورد نظر است و دسته سوم مسائلی که ابعاد محاسباتی بسیار بزرگ است و هدف از حل محاسباتی توضیح رفتار درشت مقیاس بدون در نظر گرفتن جزئیات محیط می باشد. رویه محاسباتی چند مقیاسی المان های محدود تنها با جزئیاتی تغییر در روش مییتواد مسائل متنوعی از جریان در محیط های متخلخل را پوشش دهد ضمن اینکه این روش مستقیما میتواند عملیات محاسبات موازی را پشتیبانی کند. این قابلیت ها سبب توجه محققین به این رویه محاسباتی شده است.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰       (تعداد بازدید : 1747)

با توجه به اهمیتی که الفین های سبک در صنعت دارند، استفاده از روش های نوین برای تولید این مواد با ارزش موجب در اختیار گرفتن بازار رقابت و بهبود اقتصاد کشور می شود تولید الفین های سبک از متانول یکی از جایگزین های مناسب برای روش های متداول تولید الفین هاست. ولی در فرآیند تبدیل متانول به الفین های سبک ( MTO ) الفین ها مستقیما از متانول تولید نمی شوند. بلکه متانول به دی متیل اتر تبدیل شده و دی متیل اتر به الفین های سبک تبدیل میگردد. با توجه به اینکه هزینه اصلی آین فرآیند مربوط به تهیه و احیا کاتالیست است ایده استفاده مستقیم از دی متیل اتر برای تولی الفین های سبک بدون حضور کاتالیزور مطرح شده است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوئنت مقایسه ای برای توزیع محصولات تبدیل مستقیم دی متیل اتر به الفین های سبک(DTO) و MTO انجام گرفته اسدر بین محصولات ت و نتایج به این صورت بود که گزینش پذیری الفین های سبک برای DTO بیشتر از MTO است ولی بیشترین درصد جرمی DTO به متانول اختصاص دارد و این گزینش پذیری الفین های سبک را کاهش می دهد. همچنین روند تغییرات درصد جرمی محصولات با افزایش دما در این دو فرآیند عکس هم است.
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۷       (تعداد بازدید : 1549)

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به ماهنامه نفت، گاز و انرژی تعلق دارد